تئاتر

در این گروه رویدادهایی با قابلیت نقشه های دسته بندی شده و مجموعه بندی قرار میگیرند.

رویدادهای رایگان

در این گروه رویدادهای رایگان قرار خواهند گرفت.

رویدادهای مشارکتی

در این گروه رویدادهایی که اساساً رایگان هستند اما شرکت کنندگان میتوانند در آن مبلغی را بعنوان مشارکت در طرح و یا حمایت مالی از مجموعه برگزار کننده در زمان ثبت رزرو پرداخت نمایند؛ قرار میگیرد.

فیلم ها

در این گروه فیلم ها و سانس های فعال که قرار است اکران شوند قرار خواهند گرفت.

هنر و تجربه

در این گروه رویدادهایی قرار دارند که کاربران میتوانند گزینه های متناسب با خود را رزرو کنند.

کنسرت ها

در این گروه کنسرت ها به جهت رزرو در اختیار مشتریان قرار خواهند گرفت.